ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผอ.ส่วนหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวอนุโมทนาคาถา

Go1 Go Go2 Go3 Go5

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 1,038 รูป

ประจำวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560

ประกอบด้วย

1.คณะชาววัดกลางดง อำเภอปากช่อง  นครราชสีมา

2.คุณวันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ์ุ และครอบครัว (ทำบุญวันเกิด) ร่วมบริจาคปัจจัย 2,000 บาท

3.คุณสาโรช ศรีสิทธินาม และครอบครัว ร่วมบริจาคปัจจัย 1,000 บาท

4.คุณสุจิตยา ยินดี,นางยุวดี เถาว์โท และครอบครัว ร่วมบริจาคปัจจัย 500 บาท

โดยมี พระครูปรัิยัติรัตนาภรณ์ ผอ.ส่วนหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวอนุโมทนาคาถา

 

Close