ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

พระราชปริยัติกวี กล่าวสัมโมทนียกถาเจ้าภาพร่วมถวายภัตตาหารแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต

Pa1 Pa2 Pa3 Pa4 Pa5

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต จำนวน ๔๘๕ รูป
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560
ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
————————-
คณะที่ 1 : คุณวายุ-คุณรุณ-คุณพเยาว์ สุดจั่นและญาติธรรม
-เจ้าภาพผัดไท,เฉาก๊วย,ยำไข่ดาว,แกงเปรอะ,ไก่ทอด,หมูทอด
ปรารภ: การบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล:
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
ที่ตั้ง: ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
*** *** ***
คณะที่ 2 : พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ได้นำคณะญาติธรรมร่วมถวายภัตตาหารเพล
โดยมี คุณมันฑนา สุทธานุรักษ์,คุณอรพินท์ วงษ์พสุเสถียร,
คุณชมณัฐ คูหิรัญ,คุณเฉลิมศรี สุพานิชวรภาชน์,คุณเอื้อมพร ธรรมโชติ
-เจ้าภาพปลาสลิดทอด,มีผลไม้ คือส้มและสาลี่
ปรารภ: การบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล:
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
ที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร
*** *** ***
กล่าวสัมโมทนียกถา: พระราชปริยัติกวี,ศ.,ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร

 

 

Close