Uncategorized

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

52

52 53 54 55 56 57

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
เจ้าภาพถวายภัตตาหารวันนี้ประกอบด้วย:
1.คุณพันธ์ศักดิ์-คุณสมบูรณ์รัตน์ แสนแก้ว และครอบครัว
ถวายปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 5,000 บาท
2.รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร และคณะ
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันนี้ได้มาร่วมสมทบถวายภัตตาหาร นำของหวาน
เป็นข้าวหลามมาถวายแด่พระสงฆ์
ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพ
เป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ในเรื่องของภัตตาหาร
เป็นทานพิเศษพระพุทธเจ้าตรัสว่า
ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด
โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นสุดยอดความปรารถนาของคน
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ สำเร็จสมปรารถนา
ได้ด้วยการถวายข้าวน้ำแก่พระสงฆ์เท่านั้น
ถวายข้าวปลาอาหารแก่พระสงฆ์แล้วก็ปรารถนา
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ก็จะสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ
ต่อจากนี้ไปขอให้เจ้าภาพทุกคณะ
ตั้งใจกรวดน้ำรับพรจากพระสงฆ์
เป็นภาษาบาลี กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
แล้วตั้งจิตปรารถนาโดยพร้อมเพรียงกัน.

สัมโมทนียกถาโดย พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
องค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

Close