Uncategorized

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

11 12 16 14 15

พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร
กล่าวสัมโมทนียกถา เมื่อวันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีใจความสำคัญดังนี้

ขอเจริญพรคุณแม่เครือวัลย์ คุณโยมทินกร งามเมืองปักษ์
โยมมาทำบุญประจำขออนุโมทนา คุณพ่อสมบัติ ไอศุริยสมบัติ
และครอบครัว ที่ได้มาทำบุญถวายภัตตาหารเพล
พร้อมทั้งถวายเครื่องโภชนาการต่างๆ มีข้าวสาร เป็นต้น
จะได้นำไปประกอบเป็นอาหารถวายพระสงฆ์ทั้งเช้าและเพล
เทวดาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าถวายอะไรได้อะไร พระพุทธเจ้า
ตรัสตอบเป็นภาษามคธว่า
“อนฺนโท พลโท โหติ, วตฺถโท โหติ วณฺณโท,
ยานโท สุขโท โหติ, ทีปโท โหติ จกฺขุโท
โส จ สพฺพทโท โหติ โย ททาติ อุปสฺสยํ
อมตนฺทโท จ โส โหติ โย ธมฺมมนุสาสติ.
แปลว่า ผู้ให้อาหาร ชื่อว่า ให้กำลัง, ผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้วรรณะ,
ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข, ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้ดวงตา
และผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างฯ”
ให้เขามาพักกับเราบ้าง พักที่วัดบ้าง พักที่บ้านบ้าง
ที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นถือว่าให้ทุกอย่างเลย
มาอยู่กับเราคืนหนึ่งเราให้อะไรบ้าง อย่างน้อยก็เลี้ยงข้าว
ใช้น้ำใช้ไฟของเรา ผ้าผ่อนท่อสไบ
จัดที่นอนหมอนมุ้งให้เขาอยู่ครบทุกอย่าง เขาเรียกว่า
โส จ สพฺพทโท โหติ โย ททาติ อุปสฺสยํ
ผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่าง
including

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี  ชั้น 2 (หอฉัน)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Close