Uncategorized

กำหนดเวทนาอย่างมีสติ

537453 537456_0 537462 537464 537459 537461 537463

#อยู่กับเวทนาอย่างมีความสุข
#อย่าให้ใจเราเป็นโรงงานผลิตความทุกข์
#มีอายุสั้นมีคุณภาพดีกว่ามีอายุยาวไม่มีคุณภาพ
#อดทนต่อเวทนาตนเองไม่ได้แล้วจะทนต่อสิ่งที่มากระทบได้อย่างไร

พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. พระวิปัสสนาจารย์และผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ นำทำวัตรเช้าและให้โอวาทธรรมเรื่อง #ตีสนิทกับความทุกข์เรียนรู้เวทนาของชีวิต โดยให้คำแนะนำว่า เวทนาเป็นเครื่องมือในการฝึกตนเป็นเครื่องมือในการเผชิญกับความเจ็บป่วยและความตาย การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการต่อวีซ่าให้กับตนเอง การฝึกเดินจึงเป็นการฝึกใจให้อยู่กับตนเอง ฝึกให้มีความคุ้นเคยกับจิตใจตนเองจะใช้งานได้
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเกิดการตระหนักรู้ต่อเวทนาของตนเอง เมื่อเวทนาเกิดขึ้นท่านให้กำหนดรู้เท่าทันเหตุเพราะเป็นการฝึกต่อเวทนาของตนเอง ถ้าสามารถฝึกความอดทนและกำหนดต่อเวทนาของตนเองได้ สามารถกำหนดต่อสิ่งที่มากระทบ กระเทือน กระแทก จิตใจเรา เพราะโลกนี้มีเรื่องราวมากมายที่เข้ามาทดสอบเรา เรียกว่า #เวทนาในชีวิตประจำวัน เป็นการเรียนสติปัฏฐานในการใช้ชีวิตถือว่าเป็นความทุกข์ระดับพื้นฐาน
อย่าทำใจของเราให้เป็นโรงงานผลิตความทุกข์ให้กับชีวิต แต่เราควรฝึกใจเราเป็นโรงงานผลิตความสุขให้กับชีวิต เจ้าชายสิทธัตถะมีความสุขแต่เป็นความสุขที่มีเงื่อนไขมากมาย ทำให้พระองค์ต้องออกแสวงหาความสุขที่ไร้ซึ่งเงื่อนไข เพราะความสุขจะเกิดขึ้น ๒ ประการคือ ความสุขมีเงื่อนไขและความสุขไม่มีเงื่อนไข เราไม่ต้องไปเอาชนะใครถ้ายังชนะเวทนาภายในตนเองไม่ได้ เพราะร่างกายนี้ช่างมัความทุกข์ จะรู้ว่าเมื่อเราทุกข์เมื่อเข้าสู่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการเข้าใจรูปนามตนเอง ด้วยกำหนดรู้ด้วยสติ รู้เท่าเอาไว้ปกป้อง รู้ทันเอาไว้แก้ไข เราจะต้องรู้เท่าทันต่อเวทนาและกิเลสของเราเอง
ดังนั้น การมีอายุยืนยาวจึงไม่สำคัญเท่ากับอายุให้กว้าง เพราะความกว้างมีค่ามากกว่าความยาว คำว่า ” กว้าง ” คือ ทำชีวิตให้มีความเป็นคนใจกว้าง มีความคิดกว้างไกล และทำเป็นประโยชน์ให้กว้างทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่น ด้วยการทำดีด้วยหัวใจ จงทำตน”ให้กว้างมากกว่าการมีอายุที่ยืนยาว ” กว้างในการพัฒนาตนเอง จึงตระหนักตนเองตลอดว่า อย่าให้ใจตนเองเป็นโรงงานผลิตความทุกข์และจงเปลี่ยนเป็นโรงงานผลิตความสุขให้กับชีวิต

สาราณียธรรม
พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร.
อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร
ฝ่ายสื่อสารกิจกรรมปฏิบัติธรรม
ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน เขาค้อ
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

 

 

 

Close