ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพ 8 เมษายน 2560

kavee1 kavee2 kavee3 kavee4 kavee5

 

เจ้าภาพถวายเครื่องครัวและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์องค์สามเณรจำนวน 144 รูป

ประจำวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560  ประกอบด้วย

1.คุณแม่เครือวัลย์ งามเมืองปักและคุณพ่อสมบัติ ไอศุริยสมบัติ เจ้าภาพถวายเครื่องครัว มีผักสด ซอสปรุงรส เป็นต้น

2.นางเพชร กตัญญูกุล และครอบครัว

3.คณะผู้ปกครองสามเณรและเนกขัมมจาริณี

โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวสัมโมทนียกถา

เจ้าภาพถวายเครื่องครัว-ภัตตาหารเพลแด่พระสเจ้าภาพถวายเครื่องครัว-ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร 144 รูป ประจำวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ประกอบด้วย 1.คุณแม่เครือวัลย์ งามเมืองปัก/คุณพ่อสมบัติ ไอศุริยสมบัติ (ถวายเครื่องครัว) 2.นางเพชร กตัญญูกุล และครอบครัว 3.คณะผู้ปกครองสามเณร-เขกขัมมจาริณี โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวสัมโม-อนุโมทนาคาถางฆ์-สามเณร 144 รูป ประจำวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ประกอบด้วย 1.คุณแม่เครือวัลย์ งามเมืองปัก/คุณพ่อสมบัติ ไอศุริยสมบัติ (ถวายเครื่องครัว) 2.นางเพชร กตัญญูกุล และครอบครัว 3.คณะผู้ปกครองสามเณร-เขกขัมมจาริณี โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวสัมโม-อนุโมทนาคาถา

 

 

 

เจ้าภาพถวายเครื่องครัว-ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร 144 รูป ประจำวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ปเจ้าภาพถวายเครื่องครัว-ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร 144 รูป ประจำวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ประกอบด้วย 1.คุณแม่เครือวัลย์ งามเมืองปัก/คุณพ่อสมบัติ ไอศุริยสมบัติ (ถวายเครื่องครัว) 2.นางเพชร กตัญญูกุล และครอบครัว 3.คณะผู้ปกครองสามเณร-เขกขัมมจาริณี โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวสัมโม-อนุโมทนาคาถาระกอบด้วย 1.คุณแม่เครือวัลย์ งามเมืองปัก/คุณพ่อสมบัติ ไอศุริยสมบัติ (ถวายเครื่องครัว) 2.นางเพชร กตัญญูกุล และครอบครัว 3.คณะผู้ปกครองสามเณร-เขกขัมมจาริณี โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวสัมโม-อนุโมทนาคาถา

 

Close