Uncategorized

วันที่ 9 ธันวาคม 2562

18 19 20 21 382 385 388

เจ้าภาพวันนี้ ประกอบด้วย
คณะที่ 1 คุณสุรชัย อุดมอนุรักษ์กุล-คุณอัจฉรา สันทนานุการ
ถวายปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 2,000 บาท
ปรารภเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
คณะที่ 2 คุณกนกพร ไพฑูรย์รังสฤษฏ์ และลูกหลาน
ร่วมถวายภัตตาหารเพล
ปรารภเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

วันนี้ได้รับความเตตาจากท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภาณี,ดร.
กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นลำดับไป
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ฉลองศรัทธาเจ้าภาพ จำนวน 295 รูป

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Close