Uncategorized

วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563

406 399 346 343 348 349 403 345

คุณรักษ์วรินทร์ – คุณวัฒนา ปัญญาเนรมิตดี พร้อมลูกหลาน
เป็นเจ้าภาพถวายข้าวสาร จำนวน 10 ถุงๆ ละ 5 กก.
น้ำดื่ม 2 แพ็ค พร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม
ปรารภเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
องค์อธิการบดี มจร เป็นประธานสงฆ์รับเครื่องไทยธรรม
มีพระสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน 107 รูป ฉลองศรัทธาคณะเจ้าภาพ

ส่วนธรรมนิเทศ  รายงาน

 

 

Close