Uncategorized

รัฐมนตรีเยี่ยมชมมหาจุฬาฯ

22 23

21

25 27 26

 

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารมจร. โดยดร.สุวิทย์ กล่าวว่า การพัฒนาจิตใจของคนเป็นสิ่งสำคัญในนโยบายของมหาวิทยาลัยสงฆ์ และอยากให้เน้นในเรื่องการพัฒนาปัญญามนุษย์ด้วย เรื่ปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลง ส่วนตัวมองว่าไม่น่ากลัว เพราะจะได้เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพ และการที่มจร.มีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยพระพุททธศาสนาของโลกด้วยแล้ว ปัญหาเรื่องจำนวนนักศึกษาจึงไม่ใช่ประเด็น เพราะเท่ากับว่ามจร.ได้เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก นอกจากนี้ประเด็นหลักที่อยากให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ให้ความสำคัญกับการสร้างทุนมนุษย์ และทุนทางสังคมกลับคืนมา เพื่อทำให้สังคมกลับสู่ภาวะปกติสุข ที่ตนมองว่าจะเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ส่วนเรื่องงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงฆ์ จะต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป เช่น ควรจะมีการวิจัยเรื่องทักษะการใช้ชีวิต และอยากให้มหาวิทยาลัยสงฆ์วิจัยการเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นสังคมของพวกเรา และควรสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับเทคโนโลยี และมนุษย์กับธรรมชาติ

ดร.สุวิทย์ กล่าวด้วยว่า จากการที่ตนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดราชบพิธฯ พระองค์ทรงรับสั่งกับตนว่า จะทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเป็นตักศิลา ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางของศิลปวิชาการ ในอดีตของอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ซึ่งเมื่อตนดูจากนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของทั้งมจร. และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) แล้ว มองว่า การเป็นตักศิลา ด้านพระพุทธศาสนาของมมร.และมจร. ไม่ใช่เรื่องยาก

 

Close