Uncategorized

กองอนุศาสนาจารย์ กองทัพอากาศ ปฏิบัติธรรม

000

011 012

 

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รับนิมนต์ บรรยายธรรมกองทัพอากาศไทย

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 8 มกราคม 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563

วันที่ 22 มกราคม 2563

วันที่ 29 มกราคม 2563

เวลา 13.00-15.00 น.

บรรยายธรรม เรื่อง “สติปัฏฐาน 4 กับการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน”

และ “นำการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน”

ให้แก่ข้าราชการ กองทัพอากาศ ณ หอประชุมกานตรัตน์

ขออนุโมทนาบุญ กองอนุศาสนาจารย์ กองทัพอากาศ

 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

FB: Metha Bhavanasarapundit

 

 

Close