Uncategorized

เจ้าภาพถวายภัตตาหาร 26 มกราคม 2563

15 1711 1416

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันนี้

คณะคุณแม่ผิน ช่องสาร,คุณมานะ สารธรรม,คุณสมบัติ ปัญจาคะ

ทำบุญคล้ายวันเกิด คุณมานะ สารธรรม  ถวายสังฆทาน,หนังสือพระไตรปิฎก

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต ขึ้นมาทำภัตกิจ  รวมทั้งสิ้น 91 รูป

พระปลัดสมภาร สมภาโร,ผศ. พระวิปัสสนาจารย์ได้เมตตากล่าวอนุโมทนาคาถา

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2  (หอฉัน) มจร วังน้อย อยุธยา

 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Close