เจ้าภาพประจำวัน

รายนามคณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

11 12 13 14 15 19 20

13 กุมภาพันธ์ 2563

รายนามคณะเจ้าภาพ
ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต
ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คณะที่ 1 คุณภาสกร – คุณนภสร ดมหอม
ถวายสังฆทาน มีข้าวสาร 1 กระสอบ,น้ำดื่ม 2 แพ็ค ผลไม้  เป็นต้น
ถวายปัจจัยค่าภัตตาหารจำนวน 2,500 บาท
ปรารภทำบุญคล้ายวันเกิด คุณภาสกร และคุณนภสร ดมหอม

คณะที่ 2 คุณแม่เคลือวัลย์ คุณทินกร งามเมืองปักษ์
ถวายสังฆทาน ข้าวสาร หมู น้ำปลา น้ำมันพืช ผัก เป็นต้น
ปรารภทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

คณะที่ 3 คุณศราพร หาญยุทธกร นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ถวายปัจจัยค่าภัตตาหาร จำนวน 5,000 บาท
ปรารภทำบุญทำบุญคล้ายวันเกิดคุณศราพร หาญยุทธกร

พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์
กล่าวอนุโมทนาเป็นภาษาไทยและภาษาบาลี เพื่ิอเจริญศรัทธา
แก่คณะเจ้าภาพทั้งหลาย

ส่วนธรรมนิเทศ มจร

Close