Uncategorized

คณะศิษย์ ท่านอาจารย์เจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (สมรักษ์  อนาลโย  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มจร) บริจาคข้าวสาร 1 ตัน (จำนวน 1,000 กิโลกรัม) น้้ำดื่มสะอาด จำนวน 1,000 ขวด

11 13

 

12

ท่านอาจารย์เจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.

(สมรักษ์  อนาลโย  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มจร)

เจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวง

เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา

อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

บริจาคข้าวสาร 1 ตัน (จำนวน 1,000 กิโลกรัม)

น้้ำดื่มสะอาด จำนวน 1,000 ขวด

ถวายแก่พระสงฆ์  เพื่อปรุงภัตตาหารถวายแก่พระสงฆ์

ทั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยมีพระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. รับศรัทธาจากคณะเจ้าภาพ

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Close