Uncategorized

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานบริการชุมชน

31 32 33 34 35 36 37

 

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นประธานพิธีเปิด

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานบริการชุมชน

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

 

Close