เจ้าภาพประจำวัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และคณะ ถวายน้ำดื่ม

11 12 14

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล วันนี้ ประกอบด้วย

1.ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และคณะ ถวายน้ำดื่ม

วันที่ 24 มีนาคม 2563 จำนวน 4,200 ขวด
วันที่ 07 เมษายน 2563 จำนวน 4,800 ขวด
วันที่ 26 เมษายน 2563 จำนวน 4,800 ขวด
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4,800 ขวด
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 จำนวน 9,600 ขวด
รวมทั้งสิ้น 28,200 ขวด

2.คุณจิราภาส พัฒนธีรานันท์,คุณดวงใจ ลีลาสถาพรกูร
เป็นเจ้าภาพถวายขนมปังเนย 

3.คุณวีราวัฒน์ นิธินพรัศม์-คุณศรินรัตน์ ศรีไตรรัตน์ และลูกหลาน
ถวายสังฆทานเข้าโรงครัวมหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
ถวายปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 2,000 บาท
4.คุณปฤศนัย สวัสดิราษฎร์ และครอบครัว 
ถวายปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 1,64 บาท 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Close