กิจกรรมทำบุญกับมหาจุฬาฯ

วันจำนงค์ ทองประเสริฐ

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8

 

ภาพกิจกรรมวันจำนงค์  ทองประเสริฐ  ปรมาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการด้านศาสนาและปรัชญา

โดยเฉพาะสาขาวิชาตรรกศาสตร์  เป็นศาสตร์ที่ท่านอาจารย์มีความชำนาญอย่างมาก

 

 

Close