กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3

King1 King2 King3 King4 King5

 

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 3

เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

มาเป็นประธานในพิธีเปิดการชุม ณ หอประชุมมวก.48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีผู้เข้าร่วมประชุม 2,500 รูป/คน

มีการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย ภายใต้หัวข้อหลัก

“สติ: วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” 

1.สติ : คัมภีร์และแนวคิดหลัก

2.สติ : วิถึปฏิบัติของนานาสำนัก

3.สติ : การประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน

 

Close