กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3

me me1 me2 me3 me5 me6 me7 me8 me9

 งานประชุมวิชาการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

 พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.  ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้จัดเตรียมภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้

ทัังนี้ได้มอบภาระงานให้คณะพ่อครัวแม่ครัวจัดเตรียมอาหารให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2560

 

 

 

 

Close