เจ้าภาพประจำวัน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และพระนิสิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี

 

0001452

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต
วันละ ๑๕๐ ถึง ๒๐๐ รูป สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยทรงมี
พระราชประสงค์ให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษา “พระไตรปิฎก” และ “วิชาชั้นสูง”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น โดยให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรมจากศาลาบอกพระปริยัติธรรมภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปตั้งที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐ และโปรดให้เรียกว่า มหาธาตุวิทยาลัย มหาธาตุวิทยาลัยได้เปิดทำการสอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ – ๕

 

 

 

 

 

Close