ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

วันวิสาขบูชา2560

Pra1 Pra2 Pra3 Pra4 Pra5

 

เจ้าภาพถวายสังฆทาน-ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร จำนวน 46 รูป ประจำวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560

ประกอบด้วย: 1.นางวันวิสาข์ ตันติวิวัฒน์พันธ์ และครอบครัว ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 2,200.-(สองพันสองร้อยบาทถ้วน)

2.นางพัชมณ-นางศศิวิมล-นางเมทาพร-นางพีรญา รัตนวรรณ ร่วมกันถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่

พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี กล่าวอนุโมทนาคาถา

 

Close