เจ้าภาพประจำวัน

พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา

พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา

วันเสาร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา แก่คณะศรัทธาที่มาทำบุญถวายภัตตาหารและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งประกอบไปด้วย
คณะศรัทธาที่ 1 บริษัท ทิเซอร์สิตา TSW พร้อมคณะ
คณะศรัทธาที่ 2 นางกาญจนา, นายนัตธิวัวัฒน์ นางสาวอุมาพร ณ นคร
คณะศรัทธาที่ 3 ดร.ทายาท ศรีปรั่ง
คณะศรัทธาที่ 4 นางสาวจันทร์อำภา ภามัง – นายสุทธิพงษ์ มาลัยหวาน และคณะ
ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close