ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

stu1 stu2 stu3stu4 stu5

 

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร พุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 62 พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่ 27 พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา  มจร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นทั้ง 4,657 รูป/คน  เป็นบรรพชิต 2,801 รูป  ฆราวาส 1,856 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 3496 รูป/คน

ปริญญาโท 834 รูป/คน และปริญญาเอก 329 รูป/คน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระโอวาท

มีใจความว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นความวิริยะอุตส่าห์ของท่านผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ที่ช่วยกันทำให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเจริญ บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้สูง สังคมย่อมคาดหวังจากบัณฑิตทุกท่าน การพัฒนาความรู้

เป็นหน้าที่ของบัณฑิต ต้องพัฒนาอยู่เสมอ ถ้าคิดว่าตนเองเก่งแล้วไม่พัฒนาตนเอง ถือว่าเป็นการเดินถอยหลัง ใครที่หยุดเรียนรู้

เท่ากับการถอยหลัง จะนำไปสู่ความเสื่อมทั้งปวง นำตนไปสู่ความประมาทเปรียบกับบุคคลที่ตายแล้ว ถ้าต้องการความเจริญ

ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ให้ลึกซึ้ง” เป็นพระโอวาทที่ควรน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

การเรียนในมหาวิทยาลัยอาจมีวันสิ้นสุด แต่การเรียนรู้จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อไหร่ที่หยุดเรียนรู้จะเป็นคนตกรุ่น เดินถอยหลัง

เพราะคนอื่นๆ เขาเรียนรู้ตลอด การเรียนรู้จึงทำให้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น จึงสร้างความปลื้มปีติยินดีให้กับพุทธศาสตรบัณฑิตทุกท่าน…

……………………………………………………………….

ติดตามชมได้ที่…

https://www.youtube.com/watch?v=8C4i_DNJKjs&t=79s

ติดตามชมได้ที่…

https://www.youtube.com/watch?v=LqKlK9GRaaM

ติดตามชมได้ที่…

https://www.youtube.com/watch?v=X8VbqQmMJc4

 

 

 

Close