เจ้าภาพประจำวัน

คณะศัทธาเจ้าภาพร่วมกันถวายภัตตาหารเพล ประจำวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาแก่คณะศัทธาบุญภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหารประกอบด้วย:

1. คณะพุทธศาสนิกชน บริจาคปัจจัย/โอนเงินสมทบทุนภัตตาหาร ถวายแด่ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตบรรพชิต ที่ส่วนธรรมนิเทศ (กลุ่มงานธรรมวิจัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กทม. และกลุ่มงานธรรมวิจัย มจร วังน้อย อยุธยา)

2. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมทบทุนค่าภัตตาหาร โดยการประสานงานของ พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มจร

คณะที่ 3 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์, รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-บริจาคปัจจัยภัตตาหารเพล จำนวน 200,000 บาท
-มอบกัปปิยภัณฑ์ ประกอบด้วย น้ำมันถั่วเหลือง ขนาด 1 ลิตร จำนวน 20 ลัง, หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น, ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 360 ขวด, กาแฟ, ปาท่องโก๋
ปรารภ: ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะนิสิตและครอบครัว เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการศึกษา

4. คุณอัครชาติ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา พร้อมครอบครัว และคุณสมชาย – นางเพรี นุกูลอุดมพานิชย์ พร้อมครอบครัว บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหาร จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ปรารภ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

5. คุณปัญจรัศม์ กนกพรธนัญชัย พร้อมครับครัว บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหาร จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ปรารภ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

สำหรับท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายภัตตาหาร หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย สามารถร่วมทำบุญได้ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น 1) หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคารต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลคุ้มครองป้องกันท่านให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close