กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา

USA USA1 USA3 USA4 USA5

 

สาส์นจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

พระพรหมสิทธิ  ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

กรรมการมหาเถรสมาคม

เป็นผู้อ่านสาส์น มีใจความว่า ขออนุโมทนากับพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา ในการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของชาวพุทธ ทำงานด้วยความเสียสละ เพื่อพระพุทธศาสนา งานพระธรรมทูต เป็นงานที่มีเกียรติ ขอให้ยึดถือพระธรรมวินัย ขอให้งานพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาจึงเจริญมั่นคง ขอให้พระธรรมทูตและชาวพุทธไทยในสหรัฐอเมริกา มีความราบรื่น

พระมงคลรัตนวิเทศ   เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม กล่าวต้อนรับ

มีใจความว่า วัดมงคลรัตนารามเป็นวัดที่ก่อตั้งด้วยพลังศรัทธาของชาวพุทธ เป็นความภูมิใจของคนไทยในรัฐฟลอริดา วัดมงคลรัตนารามมีความภูมิใจยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๔๑ /๒๕๖๐ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา

คุณครุฑ สมบัติใหม่

ในฐานะผู้อุปถัมภ์ในการจัดงานการประชุมสมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา ในนามอุบาสกอุบาสิการัฐฟลอริดาขอปวารณาต่อสงฆ์ทุกรูปที่เดินทางมาประชุมในครั้งนี้ มีสิ่งใดที่ต้องการความสะดวกโปรดบอกกล่าวได้ทันที นอกจากนี้อาจารย์ครุฑ ได้รับเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในต่างแดน พระสงฆ์อนุโมทนาในโอกาสนี้

คุณภัทราวรรณ เวชชศาสตร์

อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

กล่าวว่า พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองเติบโตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งพระธรรมทูตทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความเสียสละ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ การทำงานในสหรัฐอเมริกามีเงื่อนไขทางอากาศ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม จึงขอให้กำลังใจพระธรรมทูตทุกรูปในการทำงานด้วยอิทธิบาท ซึ่งเป็นธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จ และชื่นชมวัดมงคลรัตนารามที่เป็นแบบอย่างในการนำวัฒนธรรมไทยเชื่อมโยงกับคนอเมริกันได้เป็นอย่างดี จากนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองกล่าวต้อนรับ ( Welcom Speech by Captain Darrin Barlow )

หนังสือธรรมะภาษาอังกฤษการเผยแผ่เชิงรุกถึงบ้าน

พระธรรมทูตถือคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ว่า

” Go now and wabder for the welfare and happiness of many, out of compassion for the world, for the benefit, welfare, and happiness of gods and men ”

จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ

” เธอทั้งหลาย จงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ”

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกาด้านการเผยแผ่ต้องการมีความเอกภาพของหนังสือสวดมนต์ และกิจกรรมเผยแผ่ที่เป็นเอกภาพ วัดไทยในต่างแดนควรมีหนังสือเล่มเล็กๆ ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อแจกให้ผู้คนไปอ่าน เพราะการแจกหนังสือธรรมะถือว่าเป็นการเผยแผ่ทางวิชาการด้านธรรมะถึงมือ ถึงบ้าน ถึงใจ การเผยแผ่ศาสนาในสหรัฐอเมริกาต้องทำงานเป็นเครือข่าย การทำงานคนเดียวยากที่จะประสบความสำเร็จ  จึงต้องมีเครือข่ายรอบโลก โดยเฉพาะงานเผยแผ่งานวิปัสสนากรรมฐาน พระสงฆ์ต้องพัฒนาด้านภาษา เพื่อสื่อสารธรรม

พระมหาปิยะ อุตฺตปญฺโญ,ดร. เปรียญธรรม ๙ ประโยค พระสงฆ์รุ่นใหม่ มีโอกาสไปสอนวิปัสสนากรรมฐานคนอเมริกันในเรือนจำ ซึ่งได้ใช้พลังเครือข่ายของพระศรีลังกา  การสอนใช้หลัก ๓ ป คือ ” ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ” ทำให้ผู้คนในเรือนจำสนใจเรื่องสมาธิเป็นอย่างยิ่ง รุกสอนไปถึงในโรงพยาบาล ที่อเมริกามีร้านกาแฟ ชื่อร้าน ” Buddha coffice ” จะมีการสอนวิปัสสนากรรมฐานทุกเดือน พระธรรมทูตเราต้องสอนเชิงรุก รุกไปสอนตามสถานที่ต่างๆ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกามีความใจกว้างเปิดโอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมในการเผยแผ่ธรรมในสหรัฐอเมริกา เป็นการปั้นดินให้เป็นดาว แต่การทำงานต้องทำเป็นเครือข่าย จะมีพลังมากกว่าทำคนเดียว ทำในนามของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ต่อจากนี้จะมี ” สถาบันเผยแผ่พระพุทธศาสนา ” เพื่อฝึกพระสงฆ์เพื่อการสื่อสารธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ สอนวิปัสสนากรรมฐาน การประกาศพระศาสนาในสหรัฐอเมริกาต้องเผยแผ่ธรรมะในระดับ ๔.๐ ต้องเผยแผ่ด้วยนวัตกรรม เผยแผ่ธรรมะด้วยศาสตร์สมัยใหม่

ความเจริญของวัดคือตัวชี้วัดความเจริญของพระธรรมทูต

พระพรหมบัณฑิต ศ, ดร.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรรมการมหาเถรสมาคม  เป็นประธานปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

มีใจความว่า จากที่เข้าร่วมประชุมสมัชชามาอย่างสม่ำเสมอนั้น ครั้งนี้เป็นปีที่ ๔๑ ได้เห็นการพัฒนาการของสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เราในฐานะปลาสองน้ำทั้งไทยและต่างแดน ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในอดีตเรามักจะถูกมองว่าไปแค่รักษาศรัทธาคนไทย ซึ่งพูดโดยความไม่เข้าใจ โดยเข้าใจว่าต้องไปเปลี่ยนให้คนมานับถือศาสนาพุทธ เรามีสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ถือว่าเห็นการยอมรับของคณะสงฆ์ไทย มหาเถรสมาคมเห็นความสำคัญมากสำหรับพระธรรมทูตในการเผยแผ่ธรรมในต่างแดน พร้อมทั้งให้กำลังใจด้วยถวายสมณศักดิ์พระธรรมทูตในต่างแดน ซึ่งเวลาพิจารณาสมณศักดิ์จะให้เกียรติสมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงพระธรรมทูตทั่วโลกจากทุกทวีป ผมอยากเห็นวาระพิเศษขอการสนับสนุนพิเศษไปถึงมหาเถรสมาคม โดยเป็นมติของพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา อยากให้ท่านพระธรรมทูตเสนอเพื่อการสนับสนุนจากมหาเถรสมาคม ยิ่งถ้ามหานิกายและธรรมยุติเสนอเป็นเรื่องเดียวกันยิ่งจะง่าย นั่นคือ เรื่องของยุทธศาสตร์ในการทำงาน สายธรรมยุติก็ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการเผยแผ่ สายมหานิกาย เราเป็นกองทัพธรรมอย่างไม่มีวันถอย เราจึงไม่ควรมารักษาศรัทธาเท่านั้น แต่เราต้องทำงานเชิงรุก ทำงานเต็มเวลา

ความเสื่อมความเจริญของวัดขึ้นอยู่กับธรรมทูตทุกคน อย่าสละเรือทิ้ง เราต้องทุ่มเม ” ความเจริญของวัด เป็นความเจริญของส่วนตัวธรรมทูต ” ซึ่งมีเกียรติยศคือ การยอมรับนับถือ อิสริยศ คือ พลังอำนาจบารมี และ บริวารยศ คือ มีคนรู้จักทั่วโลก ทั้งเทศน์และเขียนหนังสือ จะเกิดกับคนที่ทำงาน วัดไทยเป็นศูนย์รวมชุมชนอันหลากหลาย พระธรรมทูตต้องอุทิศตนรู้จักน้ำขึ้นน้ำลง ทำงานจึงทราบปัญหา รู้ว่าจะแก้อย่างไร สมัชชาไปทิศทางไหน เราทราบกันหมด เราไม่ได้ขาดความคิด แต่เราขาดว่าจะทำอย่างไรให้สำเร็จ จะระดมทุนอย่างไร อย่าคิดว่า เราไม่เป็นเจ้าอาวาส ทำไมสายทิเบต วัชรยาน จึงประสบความสำเร็จ เพราะเขาทำงานเต็มเวลา วางรากฐานพระพุทธศาสนาวัชรยาน สิ่งที่เรามาอยู่ร่วมกันมี ๒ วิธี คือ หาวิธีร่วมกันอย่างไร และ สร้างเครือข่ายให้กำลังใจสนับสนุนกัน

ด้วยการร่วมมือกันทำ โดยยกหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล เพราะความร่วมมือ เกิดจากเราเดินทางไปทั่วโลกเราเห็นแต่คำภีร์ของศาสนาอื่น จึงมองว่าทำอย่างไรจะมีหนังสือพระพุทธศาสนาในโรงแรม แต่หนังสือพระพุทธศาสนามหายาน วางไปทั่วในโรงแรมในประเทศไทย เราจึงมีการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกกลางเข้าไปทุกประเทศ ปัญหาคือ ไม่มีพระไตรปิฎกกลางไปทั่วโลก จึงเชิญผู้เชี่ยวชาญ         ด้านเถรวาท มหายาน วัชรยาน มารวมกัน โดยเอาพระไตรปิฎกของแต่ละนิกาย สภาสงฆ์โลกเขียนไว้ ๙ ข้อ   ที่สามนิกายมีเหมือนกัน เช่น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นตัวเดินเรื่องพระไตรปิฎกฉบับสากล เราสามารถอ่านรู้เรื่อง เช่นคำว่า ธรรมกาย หรือ กรรมฐาน แต่ละนิกายว่าอย่างไร เริ่มแปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาอังกฤษ พูดคุยกันนานถึง ๗ ปี ถึงมาเป็นพระไตรปิฎกฉบับสากล เพื่อให้คนอ่านทั่วโลก ตอนนี้แปลเป็นภาษาจีน ภาษาอาหรับ ภาษาไทย เพราะคนมักจะมองว่าสามนิกายแตกต่างกัน แต่จริงๆ มันเหมือนกัน จึงรวมกันเป็นเอกภาพ เพื่อช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา กระทรวงการต่างประเทศของไทยขอพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล นี่คือความหวังถ้าเราร่วมมือกัน ที่ไม่ทำเพราะไม่มีความไว้วางใจ เราใช้เวลา ๗ ปี ในการเพื่อให้เกิดการยอมรับกัน เราทำเพื่อพระพุทธศาสนา เราไม่ได้เอาหนังสือมาพิมพ์ขาย  แต่เราทำเพื่อพระพุทธศาสนา เป็นทุนทางสังคม เราเป็นพระธรรมทูตต้องสร้างความไว้วางใจ เป็นทุนทางสังคม

ถ้าคนอเมริกันไว้วางใจเรา และคนไทยในอเมริกาไว้วางใจ จาก ๑๔๐ ประเทศทั่วประเทศโลก ประเทศที่คนทำบุญมากที่สุด อันดับสองของโลก คือ สหรัฐอเมริกา ในปี ๒๐๑๖ อย่างเช่น บิลเกต ส่วนอันดับหนึ่งในการทำบุญบริจาคมากที่สุดในโลก คือ ” เมียนม่าร์ ” ปี ๒๐๑๕ ประเทศไทยอันดับที่ ๑๙ ปัจจุบันประเทศไทยติดอันดับที่ ๓๘ ของโลกในการทำบุญบริจาค

วัดแห่งแรกต้นแบบสถานปฏิบัติธรรม

วัดพระมหาชนก วัดแห่งการใช้ความเพียร ในสหรัฐอเมริกาเป็นวัดแห่งแรก ในการยกวัดเป็นวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สัปปายะมาก ” เดินถูกทาง วางถูกที่ มีทีมงาน ” ซึ่งทีมงานจะช่วยให้งานกรรมฐานผ่านพ้นไปด้วยดี เป็นพลังเครือข่ายในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งตอนนี้กำลังหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจ ถือว่าเป็นหลักสูตรที่เราต้องจัดการให้ดี สถานที่มีความพร้อมสิ่งที่ขาดคือ ” บุคลากรในการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ” งานกรรมฐานเป็นการลงมือกระทำมากกว่าพูด วัดในสหรัฐอเมริกาต้องเป็นวัดที่พึงประสงค์ ต้องเปิดศูนย์กรรมฐาน เป็นวัดสอน มากกว่า วัดสวด วัดเสก วัดสร้าง  เรามีสถานที่ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แต่ขาดบุคลากรในการสอน วิทยาลัยพระธรรมทูตของมหาจุฬา ต้องมาฝึกงาน ณ สถานที่แห่งนี้ ลงพื้นที่จริงฝึกจริง วิปัสสนากรรมฐานฝึกความเป็นพระ ไม่ต้องมีพรรษา ไม่ต้องมีตำแหน่ง มีการปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อชาลี ท่านสอนว่า ” มาคนเดียว ไปคนเดียว แล้วแต่จะฝึกเอง  สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกามีความสนใจหนังสือพระไตรปิฎกสากล ร่วมกัน ๓ นิกาย ใช้เวลา ๗ ปีในการรวบรวมเรียบเรียง ซึ่งสมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกามีความต้องการหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล แจกทุกวัดในสหรัฐอเมริกา และนำไปไว้ที่โรงแรมทุกแห่งในสหรัฐอเมริกา ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จะดำเนินการเรื่องนี้ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในมิติของคำสอนของพระพุทธเจ้า (หลวงพ่อชาลีรุ่นเดียวกับพระอาจารย์สมภาร  สมภาโร,ผศ.อาจารย์คณะพุทธศาสตร์)

นวัตกรรมการเเผยแผ่ ๔.๐ พระธรรมทูต

งานฉลองครบ ๓๕ ปี วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

พระพรหมบัณฑิต ศ, ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า เรามาทำบุญสมโภชน์วัดมงคลรัตนราม ครบ ๓๕ ปี และถือโอกาสจัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีการถวายทานอันยิ่งใหญ่และมีธรรมทาน ซึ่งเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ บรรยากาศฝนตกเกิดความชุ่มฉ่ำ ” เศรษฐีทำอะไรฝนก็ตก ยาจกทำอะไรฝนก็แล้ง ” เราได้แสดงความกตัญญูต่อบุคคลที่สร้างวัด ซึ่งพระธรรมทูตมาจากทั่วโลก เพื่อมาดูงานของวัดมงคลรัตนาราม ที่มีวัดมงคลรัตนารามแห่งนี้ เพราะเรามีพระมงคลเทพโมลี (ดร พูนทรัพย์) ซึ่งเป็นนำสร้างวัดมงคลรัตนรามแห่งนี้ ถือว่าเราเหลียวหลังแลหน้า เหลียวหลัง เพื่อจะเรียนรู้จากอดีต แลหน้าเพื่อจะมองอนาคต ว่าเราจะเดินหน้าอย่างไร นักจิตวิทยาศึกษาว่า คนจะเปลี่ยนแปลงชีวิต จะเปลี่ยนอยู่ ๒ วัน ในรอบหนึ่งปี คือ ” วันขึ้นปีใหม่ และ วันเกิด ” เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนคิดพิจารณาตนเอง พระพุทธเจ้าตรัสว่า ” อย่าหลงของเก่า อย่ามัวของใหม่ ” เราต้องมีการบูรณาการทั้งเก่าและใหม่ ของเก่าที่ดีๆ เก็บรักษาไว้ คนเก่าๆ ฝากอะไรไว้ให้พวกเรา ขุดบ่อให้นึกถึงคนขุดบ่อ ทานผลไม้นึกถึงคนปลูก เหมือนวัดเราสร้างขึ้นมาถึงทุกวันนี้นึกถึงคนสร้างวัด ซึ่งในอดีตวัดนี้เป็นป่ารกทึบ นึกว่าไม่ใช่อเมริกา ณ ตอนนี้แทมป้าปักธงชัยของพระพุทธศาสนา สร้างความเปลี่ยนแปลงของโลก วัดมงคลรัตนรามจึงเป็นวัดนานาชาติ ผู้คนเข้ามาเรียนรู้ ณ วัดมงคลรัตนาราม เราจึงควรตอบแทนคุณบุคคลผู้สร้างวัดด้วยความกตัญญู แม้แต่ต้นไม้พระพุทธเจ้ายังให้กตัญญูต่อต้นไม้ ใครประทุษร้ายต่อต้นไม้ถือว่าเป็นคนเลว เหมือนเรื่องต้นไม้ใหญ่ เสือกับสิงโตนำซากสัตว์มากินใต้ต้นไม้ ทำให้เทวดารำคาญ เพราะกลิ่นเหม็น เทวดาจึงทำกิ่งไม้ตกใส่เสือ สิงโต ทำให้เสือสิงโตหนีออกจากใต้ต้นไม้ ทำให้ต้นไม้โดนตัด เพราะผู้คนไม่กลัวเสือกับสิงโต ทำให้เทวดาเดือดร้อน เพราะความไม่กตัญญูต่อเสือและสิงโต

วัดของพวกเราต้องคำนึกว่าใครเป็นผู้สร้าง ใครเป็นผู้รักษา การจะสร้างวัดต้องอาศัยคนกล้า คือ พระสงฆ์และญาติโยมทุกคน โลกนี้ไม่เกิดจากเพชร พลอย แต่ต้องมีอิฐ หิน ดิน ต้องมีส่วนสำคัญ คน ๒ ประเภท จะเปลี่ยนโลก คือ ” พร้อมจะทำเอง และพร้อมที่จะจัดการให้คนอื่นทำก็ได้ ” เรามักจะยกย่องแต่หัวหน้า แต่เราต้องยกย่องลูกน้องด้วย สมัยหนุ่มสาวเราอยากจะเปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศ เปลี่ยนจังหวัด เปลี่ยนครอบครัว สุดท้ายเปลี่ยนตัวเอง เริ่มจากเปลี่ยนตนเองถึงสามารถเปลี่ยนโลก อยากให้มีสันติภาพโลกเราจะเริ่มที่ไหน ? ยูเนสโกเขียนข้อความในแท่งศิลาจารึกว่า ในใจของคนเริ่มสงคราม พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ทั่วโลกยกให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ในไทยอยากปฏิวัติเศรษฐกิจเป็นไทยแลนด์ ๔.๐       ยุค ๑.๐ คือ พึ่งเกษตรกรรม พึ่งพาเกษตร ยุค ๒.๐ คือ พึ่งอุตสาหกรรมเบา ยุค ๓.๐ คือ พึ่งอุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตรถยนต์ ทำงานหนักแต่ได้เงินน้อย สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีรายได้มาก เช่น บิลเกต รวยเพราะจากการทำอุตสาหกรรมเบา เรียกว่า ” นวัตกรรม ” นวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนโลก ใช้สมองมากกว่าแรงงาน ประเทศไทย ๔.๐ ต้องสร้างนวัตกรรม เรามาอยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศนวัตกรรม           อย่างสติ๊ปจ๊อปและบิลเกต เป็นบุคคลสร้างนวัตกรรม ทำให้เกาหลีสะเทือน บุคคลที่จะสร้างนวัตกรรมต้องนั่งกรรมฐาน สติ๊ปจ๊อปนับถือพระพุทธศาสนา ปฏิบัติกรรมฐานแบบนิกายเซ็น ซึ่งนิกายนี้โด่งดังในสหรัฐอเมริกา ซึ่งนิกายเซ็นต้องเป็นวิถีชีวิต ไม่แยกจากชีวิตจริง ไม่แยกจากโลกของชาวบ้าน สติ๊ปจ๊อปเอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์ ใช้สมาธิไปใช้งาน คนญี่ปุ่นไม่แยกกรรมฐานกับการทำงาน ในมหาวิทยาลัยสงฆ์เราแยกกรรมฐานออกจากการทำงาน ทั้งๆ ที่เราเชี่ยวชาญกรรมฐาน โลกยกย่องสติ๊ปจ๊อปว่าเป็นอัจริยะมาตลอด ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่จัดการบริหารเป็น สติ๊ปจ๊อปเป็นคนคุมวง เป็นคนกำกับ ในทางพระพุทธศาสนาเข้ามาในสหรัฐอเมริกา เรามีนวัตกรรมอะไร ? ให้นำหน้าในดินแดนตะวันตกแห่งนี้    คำว่า ประดิษฐกรรม คือการผลิต แต่เราต้องไปถึง นวัตกรรม คือ การนำมาบูรณาการ เป็นของใช้ใหม่ ธรรมะของพระพุทธเจ้าทำอย่างไรจะนำมาบูรณาการให้เหมาะกับดินแดนของสหรัฐอเมริกา เราไม่ได้ผลิตธรรมะใหม่ ทางศาสนามีนวัตกรรม ๔ ประการ คือ

๑) การผลิตภัณฑ์ คือ โบสถ์ของวัดมงคลรัตนราม สหรัฐอเมริกา เพราะในสหรัฐไม่มีแบบนี้ ทำให้ผู้คนมาท่องเที่ยว อะไรคือ ศิลปะวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับภูมิภาคอเมริกา รวมถึงตลาดวันอาทิตย์เป็นนวัตกรรม

๒) การให้บริการ คือ ด้วยการมีวิธีการใหม่ ๆ เช่น วัดนี้มีตลาดนัด เรามีอะไรที่เป็นนวัตกรรม เป็นการตกปลานอกบ้าน นำธรรมะออกนอกวัด เราต้องมีการบริการทางสื่อออนไลน์

๓) กระบวนการผลิต คือ การผลิตรถฟอร์ด ผลิตคนละ ๑๒ ชม. ได้ ๑ คัน จึงมีการทำสายพานการผลิตโดยให้คนยืนอยู่กับที่ ใช้เวลา ๙๐ นาทีต่อ ๑ คัน เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม เวลาจัดงาน ใครเก่งเรื่องอะไร ต้องให้คนเก่งมาช่วยงาน เราจึงต้องทำกระบวนการเผยแผ่ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเผยแผ่ธรรม ร้านหนังสือในอเมริกาไม่มีหนังสือแล้ว เพราะเขาใช้สื่อสมัยใหม่ ถ้าพระธรรมทูตไม่ปรับตัวสูญสิ้นแน่นอน ” สั้นลัดขั้นตอน ”

๔) ” การบริหารจัดการ ” คือ ตกปลานอกบ้าน ประสานสิบทิศ หมู่มิตรทั่วหล้า บริหารปัญญา สาริกาป้อนเหยื่อ ซึ่งยกการทำสังคายนาสมัยพระพุทธเจ้า เป็นการรวบรวมคำสอนเป็นพระไตรปิฎก เป็นนวัตกรรม นวัตกรรมเกิด ๒ ประการ คือ จากภายใน คือ คนในพระพุทธศาสนา และจากภายนอก คือ คนเก่งนำมาช่วย หรือไปดูงานคนอื่นบ้างว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไร ? หรือไปดูนอกองค์กรศาสนา  ในทางตะวันตกใช้สติในการลดความเครียด ซึ่งสติมีในทุกนิกาย คำถามคือ พระพุทธเจ้าเป็นนักปรัชญาหรือ นักจิตวิทยา นักจิตวิทยามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักจิตวิทยา เพราะสติที่พระพุทธเจ้าค้นพบสามารถบำบัดจิตได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า      อนุราธะอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดี เราสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้น  จึงมองว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักจิตวิทยา ท่านองค์ดาไลลามะ ใช้เทคโนโลยีกับกรรมฐาน มีการวัดคลื่นสมอง ถือว่าเป็นนวัตกรรม ๔.๐ ทำให้คนในสหรัฐอเมริกาสนใจพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ถามว่าเราพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกายุคไหน ? เรามาอยู่ดินแดนตะวันตกเราต้องสร้างนวัตกรรม โดยการเริ่มจากใจในการเปลี่ยนแปลงโลก วัดมงคลรัตนรามเปลี่ยนชุมชนให้เกิดสันติภาพ ด้วยการเปลี่ยน ๓ โลก คือ สังขารโลก คือ ตัวเราเอง สัตวโลก คือ สังคม โอกาสโลก คือ แผ่นดินที่เราอาศัย

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท นิสิตปริญญาเอก มจร

ณ วัดมงคลรัตนาราม สหรัฐอเมริกา

๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

 

Close