กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ทีฆายุโก โหตุ สงฺฆราชา

250660

ขอประทานถวายสักการะ เจ้าคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพระมหาเถร)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ด้ายเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 

ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close