กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม

Ph11 Ph12 Ph13 Ph14 Ph15 Ph16 Ph17

คณะพระวิปัสสนาจารย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ได้ทำหน้าที่ให้การอบรมกรรมฐานแก่สามเณรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาจุฬาอาศรม จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี พระมหาอุทัย  พลเทโว รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร เป็นประธานสงฆ์ให้การอบรมสามเณร

Close