เจ้าภาพประจำวัน

คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ พระนิสิตวันพุธที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตเถรวาท และมหายาน
วันพุธที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     – คณะที่ 1 : คณะนิสิตปริญญาโท (รุ่นที่ 7) และปริญญาเอก (รุ่นที่ 9) พุทธจิตวิทยา นำโดย ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ และรศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะ
ถวายข้าวสาร จำนวน 12 กระสอบ
ถวายข้าวหมกไก่สยาม จำนวน 300 ชุด และขนมเทียน 200 ลูก
ถวายน้ำดื่ม 72 แพ็ค (876 ขวด)
บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 17,000.-
ปรารภ : ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

     – คณะที่ 2 : คุณประถม เข็มทองใหญ่/คุณกฤตภัค หัชลีฬหา พร้อมครอบครัว/กลุ่มพุทธธรรมนำชัย (ทีเอ็มบีธนชาต)
ถวายยากระชาขาว (แคปซูล) จำนวน 200 ขวด และหมีกรอบ 78 กล่อง
ปรารภ : ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

     – คณะที่ 3 : คุณบุปผา ทิมถาวร พร้อมครอบครัว
บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 10,000.-
ปรารภ : ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

     – คณะที่ 4 : คุณสมบัติ ไชยกุล พร้อมครอบครัว
บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 3,000.-
ปรารภ : ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

     – คณะที่ 5 : คุณศิรินันธ์ เอี่ยมประภา พร้อมครอบครัว
บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 5,000.-
ปรารภ : ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

     – คณะที่ 6 : คุณอัครชาติ อิสรศักดิ์ ณ อยุธยา/คุณฉัตรทิพย์ พึ่งปรีดา พร้อมครอบครัว
บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 3,000.-
ปรารภ : ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

“อยากจะทำบุญถวายภัตตาหารต้องทำอย่างไร?”

     สำหรับท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายภัตตาหาร สามารถร่วมทำบุญได้ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น 1) มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา หรือ ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมบุญสามารถทำบุญผ่านทางบัญชี “กองทุนภัตตาหารพระนิสิต” ได้ดังนี้ :

ธนาคาร : ทหารไทยธนชาต
สาขา : อุทัย
เลขบัญชี : 417-2-45976-2
ชื่อบัญชี : มจร ทุนภัตตาหารพระนิสิต

หรือแสกน Qr Code ข้างล่างนี้

ส่งหลักฐานการทำบุญเพื่อประกาศอนุโมทนาประจำวันและออกใบอนุโมทนาได้ที่ id line : @donation.mcu หรือ e-mail : dhammawijai@mcu.ac.th

     ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลคุ้มครองป้องกันท่านให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง  เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ  สุขะ  พละ ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close