Capture3

 

ส่วนธรรมนิเทศ

มีภาระงานหลัก ดังนี้
1 . กำกับดูแล มอบหมายภาระงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล พัฒนา และเสนองานต่อมหาวิทยาลัย
2 . เสนอความเห็น ในหนังสือที่ส่วนงานอื่นขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย
3. ลงนามในเอกสารที่เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรง และที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอำนาจ ซึ่งสิ้นสุดในระดับ ผู้อำนวยการ
4 . เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรมและแคมป์สน
5 . ดำเนินการเพื่อให้การประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ทุกส่วนงาน ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง
หรือที่ส่วนงานอื่น ๆ มอบให้ดำเนินการ
6 . เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
7 . ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8 . งานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

กลุ่มงานธรรมวิจัย
ศึกษาวิเคราะห์วิจัยพุทธธรรม บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อ แก้ปัญหาสังคม รับบริจาค บำรุงกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน
บริการการศึกษา ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน และประชาชน ทั่วไป ให้คำแนะนำด้านพุทธธรรม แก่ ภาครัฐและเอกชน  บริการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน แก่ประชาชน นิสิต คณะจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม
บริการการศึกษา ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน และประชาชน ทั่วไป ให้คำแนะนำด้านพุทธธรรม แก่ ภาครัฐและเอกชน  บริการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ประชาชน นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย