unnamed

ร่วมทำบุญ

กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลายเส้น

รายการทำบุญ

๑. สมทบกองทุน กองทุนภัตตาหาร, ค่าน้ำ, ค่าไฟ และค่ายารักษาโรค

๒. สมทบทุนสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ มจร วังน้อย

๓. สมทบทุนซื้อที่ดินสร้างวัดและขยายพื้นที่ มจร วังน้อย

๔. สมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมะ ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์

๕. สมทบทุนสร้างอาคารมหาวิทยาลัย มจร วังน้อย

๖. สมทบกองทุนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพระนิสิต และเพื่อประชาชนทั่วไป

๗. สมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกนิตยสารพุทธจักร

๘. และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

๙. สมทบทุน กองทุนพัฒนามหาจุฬา อาศรม  ตำบลพญาเย็น  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

๑๐. สมทบทุน กองทุนพัฒนาศาสนาแคมป์สน  ตำบลแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๑. ตั้งทุน, เพิ่มทุน, สะสมทุน มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

 

รายการที่ ๑

ธนาคารทหารไทย สาขา อุทัย เลขที่ ๔๑๗-๒-๔๙๕๗๖-๒  ชื่อบัญชี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทุนภัตตาหารนิสิต)

รายการที่ ๒ – ๘

มีบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ทุกบัญชี ดังนี้

ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา(ย่อย)ท่าพระจันทร์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๑๔-๒-๐๖๕๖๘-๗

ธนาคารกรุงเทพ สาขาธนบุรี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๐๗-๐-๕๙๕๗๔-๗

ธนาคารกรุงศรี สาขาลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๐๖-๑-๒๐๘๑๔-๗

รายการที่ ๙

บัญชีธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาท่าพระจันทร์  เลขที่ ๑๕๕-๒-๑๒๕๗๗-๓  ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาจุฬาอาศรม”

รายการที่ ๑๐

บัญชีธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาท่าพระจันทร์  เลขที่ ๑๕๕-๒-๑๒๕๗๖-๕  ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาศาสนาแคมป์สน”

รายการที่ ๑๑

บัญชีธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาสนามเสือป่า เลขที่ ๐๔๖-๒-๗๓๖๖๐-๔ ชื่อบัญชี “มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย”

 

หรือบริจาคที่

๑. กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ถนนพหโยธิน กิโลเมตรที่ ๕๕ ติดวงแหวนรอบนอก ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ – ๕ ต่อ ๘๑๓๘,  อีเมล์ : dhammavijayamcu@hotmail.com

๒. กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ ห้อง ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร ๐๒-๒๒๑-๔๘๕๙, ๐๒-๒๒๖-๖๐๒๗  อีเมล : mcuroom106@gmail.com, ไลน์ไอดี : mcuroom106

๓. ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น หรือ ร้านที่มีสัญลักษณ์ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ ชื่อมูลนิธิ “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

 การบริจาคทุกครั้ง ทางมหาวิทยาลัยจะออกใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดย่อนภาษีได้

 

ลายเส้น 2