Uncategorized

วันที่ 3 สิงหาคม 2560

po1 po2

 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

ทำบุญวันเกิดคณะกัลยาณมิตร คุณจิราภรณ์ ศรีสาลีกุลรัตน์และคณะกัลยาณมิตร จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 39,250.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 สิงหาคม 2560

 

Close