Uncategorized

เตรียมความพร้อมต้อนรับพระนิสิต

ccs1 ccs2 ccs3 ccs4 ccs5

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร ไปเป็นกำลังใจทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ต้อนรับนิสิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จำนวน 150 รูป/คน ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 โดยมี สยาดอ ภัททันตะวิโรจนะ วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน สหภาพเมียนมาร์ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ใหญ่ สอบอารมณ์ อนุโมทนาบุญกับคณาจารย์ทุกรูป นำโดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.,ดร. ผอ.วิทยาลัยฯ พระนิคม ขมจิตโต รอง ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ธรรมะโอดี

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Close