Uncategorized

9 กรกฎาคม 2562

91k 92k 93k 94k 95k 96k

อายุวัฒนมงคล 91 ปี คุณแม่มานิดา หงสนันทน์

คุณแม่มานิดา หงสนันทน์ และลูกหลาน
ทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล 91 ปี คุณแม่มานิดา หงสนันทน์
นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
พระสังคม กิตฺติญาโณ เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต
เป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์
บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 1,500 บาท
พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

Close