Uncategorized

22 กุมภาพันธ์ 2563

11 12 13

 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มจร

นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

“พุทธศาสนาเพื่อสังคมในประชาคมอาเซียน” CSR พัฒนาห้องสมุดและสิ่งแวดล้อม

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติภารกิจ โดยแบ่งฐานปฏิบัติการเป็น 3 ฐาน

ได้แก่ ฐานที่ 1.ฐานลานธรรม ฐานที่ 2.ฐานห้องสมุด และ ฐานที่ 3.ฐานพุทธเกษตร

โดย คณะนิสิต รุ่น 6-7 ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยความเสียสละทั้งกายใจ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ…

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Close