m61

m63 m61 m62

25 มกราคม 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารและพระนิสิต 415 รูป

ผู้บริหาร 26 รูป,พระนิสิตเถรวาท 344 รูป,พระนิสิตมหายาน 45 รูป

ประกอบด้วย:

1.หลวงพ่อพระธรรมาจารย์กั่วเจียน วัดภูเขาจิ่วหัวซาน มณฑลอานฮุย ประเทศจีน

ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 20,000.- (สองหมื่นบาทถ้วน)

2.อาจารย์เนาวรัตน์-อาจารย์ธนกฤต ตั้งยะฤทธิ์, อาจารย์ชุมสาย สิงคบุรี

3.เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ถวายเครื่องสังฆทาน:

กระดาษทิชชู 6 ถุง,น้ำยาล้างจาน 4 ถุง,น้ำยาล้างห้องน้ำ 2 ถุง

นำโดย คุณแม่พัชมน ปั่นรัศมี,นายสัตวแพทย์ สมชัย ภัคภิญโญ,นางสาวสุมล ว่องเจริญ

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา