Uncategorized

วันที่ 25 ตุลาคม 2560

kan1 kan2 kan3

 

บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และ “ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน”

คุณชนิสรา ผลเจริญ และครอบครัว,คุณกนกพร เกียรติไกรทอง และครอบครัว กัลยาณมิตร รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ถวายเครื่องสังฆทานและบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล จำนวน 5,000.-(ห้าพันบาทถ้วน) เจ้าหน้าที่หอพักอาคันตุกะ (ตึก 92 ปี ปัญญานันทะ)

โดยมี พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นประธานสงฆ์รับเครื่องสังฆทาน

 

Close