Uncategorized

18 พฤษภาคม 2561

poilpol1 pol2 pol3

18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. พระมหาวิลัย สมาจาโร เจ้าอาวาสวัดหนองปลากะดี่/คุณณัฐนพ-คุณศิวรี วทัญญุตานนท์/คุณนภาพร นราวิริยะกุล และครอบครัว (ทำบุญคล้ายวันเกิด พระมหาวิลัย สมาจาโร/คุณณัฐนพ วทัญญุตานนท์/คุณนภาพร-ดช.ภคิน นราวิริยะกุล) นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ คือ 1.พระมหาสม กลฺยาโณ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ (ประธานสงฆ์) 2.พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม รองผอ.ส่วนธรรมนิเทศ 3.พระมหาบุญชู เขมจารี ผอ.ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ 4.พระครูพิศาลสรวุฒิ ผอ.กองสื่อสารองค์กร 5.พระวิชัย อคฺคธมฺโม สำนักทะเบียบนและวัดผล 6.พระสังคม กิตฺติญาโณ กองกิจการนิสิต 7.พระมหาภุชงค์ ธิตธมฺโม นิสิตป.เอก 8.พระใบฎีกาอภิชาติ อภิชาโต ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ 9.พระมอญ ปุปผะ นิสิต ณ ห้องพิธีการ 1 อาคารหอฉันชั้น 2 

ในวันนี้เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 7,000.- พระเดชพระคุณ พระสิริชัยโสภณ ผอ.ส่วนหอสมุดกลาง ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ 18/5/2018
Close