Uncategorized

17 สิงหาคม 2561

 

 

pp1

109 110 111 112

วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยประมาณ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.(ปรัชญา) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เป็นองค์ประธานพิธีมอบพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการที่ ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.(พระพุทธศาสนา) เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รูปที่ ๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

———————————————–

มีเนื้อหาใจความโดยสรุป ดังนี้

วันนี้เราได้มาร่วมในพิธีเปลี่ยนถ่ายผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การที่ได้มานั่งอยู่ ณ ที่นี้ ก็ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการมอบงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรูปใหม่อย่างเป็นทางการ มจร ได้เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญอีกครั้ง หลังจากยุคที่มีการประกาศใช้พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งในขณะนั้นตนได้เข้ามารับตำแหน่งอธิการบดี และเป็นต่อเนื่องมา ๕ สมัยติดต่อกัน รวม ๒๐ ปี ตั้งแต่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ยังไม่ได้สร้าง จนปัจจุบันสร้างเสร็จสมบูรณ์ ทั้งยังมีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ตนเป็นอธิการบดี มจร ครบ ๔ สมัย ตั้งใจว่าจะวางมือ แต่ก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น น้ำท่วมใหญ่ ทำให้ต้องอยู่บริหารงานอีก ๑ สมัย และพอครบ ๕ สมัย ก็ได้ยืนยันกับคณะกรรมการสรรหาว่า พอแล้ว ทั้งยังแถลงต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วยว่า ต้องการให้บุคลากรท่านอื่นได้ขึ้นมาบริหารงานบ้าง เพราะมจร ต้องอยู่ได้ด้วยระบบ ไม่ใช่อาศัยตัวบุคคล ซึ่งช่วงที่ตนเป็นอธิการบดีได้วางระบบ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน คือ ๑.การมีส่วนร่วม ๒.โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓.รับผิดชอบ ๔.หลักนิติธรรม ต้องยึดตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะรักษา มจร ไว้ ใครจะมายุบไม่ได้ ๕.ระบบคุณธรรม และ ๖. ระบบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และหวังให้อธิการบดี มจร รูปใหม่ สานต่อระบบการทำงาน และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โครงการที่อยากฝากไว้ คือ โครงการในระดับนานาชาติของ มจร เช่น การจัดงานวิสาขบูชาโลก เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โลกรู้จัก มจร ทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้ มจร พัฒนาตัวเอง จนปัจจุบันหากชาวต่างชาติต้องการเรียนด้านพระพุทธศาสนา ก็จะนึกถึง มจร จนกล่าวได้ว่า มจร เปรียบได้กับ มหาวิทยาลัยนาลันทา ในอดีต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดโลก….

ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ฉันใด ธรรมาภิบาลก็รักษามหาวิทยาลัย ฉันนั้น ในโอกาสนี้จะขอฝากคณะบริหารชุดใหม่คือเรื่องของธรรมาภิบาล ฝากสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการและกรรมการอื่นๆ ทราบว่าจะมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งที่จะมาช่วยให้การบริหารงานได้กระชับยิ่งขึ้น ขออนุโมทนาและด้วยความปรารถนาดีส่วนตัวก็ขอพวกเราทุกรูปทุกท่านตั้งกัลยาณจิตอธิษฐาน อ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่เราทุกรูปทุกคนได้บำเพ็ญมา จงมารวมกันเป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวะปัจจัย อำนวยอวยพรให้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรูปใหม่ พระราชปริยัติกวี อาจสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทุกประการ โดยปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอุปัทวันตรายทั้งปวง ประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยก็ให้พลันสำเร็จ สมนโมรสมุ่งมาดปรารถนาทุกประการตลอดกาลนานเทอญ.

——————————————————–

https://youtu.be/QEkTyJI18J8

Close