as5

as1 as2 as3 as4 as5

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยพระวิทยากรดังนี้ พระมหาอุทัย พลเทโว รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นประธานอำนวยการ พระมหาไพโรจน์ กนโก เป็นผู้ควบคุมการอบรม และพระครูศรีนิคมพิทักษ์ พระวิปัสสนาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย