Uncategorized

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

kum1 kum2 kum3 kum4 kum5 kum6 kum7 kum8 kum9

 

พระนิคม  ขมจิตฺโต รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน

ให้การต้อนรับคณะนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยการนำของ ผศ.ดร. สิริวัฒน์  ศรีเครือดง ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

 

 

 

Close