m48

m45 m48m47 ศาสนพิธีกร (อาจารย์สมชาย บุญสุ่น) นำคุณนภา-คุณกาญจนวรรณ แก่นทองแดง และญาติธรรม บ้านโนนอารีย์ ตำบล/อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) ประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/ กล่าวคำถวายบูชาข้าวพระพุทธ/กล่าวคำถวายภัตตาหาร
—————————-
พระอาจารย์สังคม กิตฺติญาโณ เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี (ประธานสงฆ์ ให้ศีล/รับประเคน)
—————————-
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ————————— 26/7/2018/เวลา 10.30 น.