p3

p1 p3 p4

 

พระมหาไพโรจน์  กนโก พร้อมด้วยพระวิปัสสนาจารย์ นำคณะอุบาสกอุบาสิกา ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561

ณ อุโบสถ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา