Uncategorized

บัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติธรรม ณ มหาจุฬาอาศรม

61201 203 231 206 205 207 208

233

209 230

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. องค์อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้เมตตามาให้โอวาทแก่พระโยคีผู้ปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย มจร ส่วนกลาง
ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาอาศรม
ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญร่วมทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ได้ที่

 

Close