Uncategorized

ณ อาคารหอฉันมหาวิทยาลัย

12 13 14

18 ธันวาคม 2562

ภาคเช้า ณ อาคารหอฉันมหาวิทยาลัย

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นประธานพระวิปัสสนาจารย์นำนิสิตคฤหัสถ์พิจารณาอาหาร

เจริญสติขณะรับประทาน เป็นการพิจารณาอาหารเช้าอย่างมีสติ

สาธุ…อนุโมทามิ…

 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Close