ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

U0 U1 U2

พระมหาอุทัย พลเทโว รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บรรยายธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเเละบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๖ 

เพื่อถวายพระราชกุศลเเด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที ๒ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐  

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ มหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔

 

Close