kk1

kk1 kk3

kk5

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พระนิสิต พระวิทยากร คณะสามเณรและเนกขัมมจาริณี จำนวน 183 รูป/คน พิจารณาอาหารและกระทำภัตกิจ
เจ้าภาพประกอบด้วย:
1.นายสมนึก กิจวรรณ-นางสาวจิราภรณ์ มุขลาย และครอบครัว ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 2,000.-
2.คณะผู้บริหารครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ  อบรมวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 9) ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 11,000.-
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา