สงกรานต์ปี2561

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (สงกรานต์ ๒๕๖๑) พนักงานสวัสดิการโรงครัว กลุ่ม...

19 เมษายน 2561

19 เมษายน 2561 เวลา 19.00-20.30 น.พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ...

6-8 เมษายน 2561

ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก โลกนี้มีความเจริญก้าวห...

5 เมษายน 2561

5 เมษายน 2561 บรรยายธรรม เรื่อง “หลักปฏิบัติและอานิสงส์ของกรรมฐาน” โดย เบ...

9 เมษายน 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พระนิสิต พระวิทยากร คณะสามเณรและเนกขัมมจาริณี จำ...

4 เมษายน 2561

4 เมษายน 2561 เวลา 11.15 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต ส...

3 เมษายน 2561

3 เมษายน 2561 เวลา 11.15 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย,พระวิทยากร,สามเณรและเขกขัมมจาร...