เจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันที่ 14 ธันวาคม 2559

n1

n2

n3

14 ธันวาคม 2559 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 219 รูป

คุณแม่จิตรปราณี แซ่ลิ้มและนางสาวพรศรี-นางสาวสุจิน วัฎฎานุรักษ์

ปรารภการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

และทำบุญอุทิศให้ นายพงษ์สันต์ วนัสกุล โดยมี

พระมหาธานินทร์ อาทติวโร,ดร. รองเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแก่น  เป็นองค์ประธานในการกล่าวอนุโมทนาคาถา

 

Close