25 พฤษภาคม 2561

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธาน...

24 พฤษภาคม 2561

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ...

21พฤษภาคม 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พระนิสิต+พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 (206 รูป) พ...

20 พฤษภาคม 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พระนิสิต+พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 (141 รูป) ท...

19 พฤษภาคม 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู่บริหารมหาวิทยาลัย+พระนิสิต+พระธรรมทูตสาย...

18 พฤษภาคม 2561

18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. พระมหาวิลัย สมาจาโร เจ้าอาวาสวัดหนองปลากะดี่/คุณณั...

Visakha Puja Day 2018

On the full moon day of May (the sixth lunar month), known as Visakha Puja Day, before 623 B.C. there was born a young prince, named Siddhattha at Lumbini park between the borders of Kabilavatthu City...